تست برونگرایی و درونگرایی

درون‌گرا هستید یا برون‌گرا؟ ما انسان‌ها دارای ویژگی‌های شخصیتی مختلفی هستیم، که این ویژگی‌ها باعث می‌شود، در موقعیتی یکسان رفتارهای متفاوتی از دیگران داشته باشیم. یکی از این خصوصیات شخصیتی که تأثیر زیادی نیز بر همه جنبه‌های زندگی ما دارد، «درون‌گرایی» و «برون‌گرایی» است.
تیپ شخصیتی شما کدام است؟ برای شناخت تیپ شخصیتی خود و آگاهی از این‌که برون‌گرا هستید یا درون‌گرا آزمون روانشناسی زیر را انجام داده و در پایان ضمن شناخت تیپ شخصیتی خود از توصیه‌های ارائه‌شده برای بهبود تعاملات خود استفاده نمایید.
این تست برگرفته از کتاب کامل آزمون های شخصیت نوشته رابرت آلن می باشد.

برای شرکت در آزمون روی شروع آزمون کلیک کنید. وارد آزمون خواهید شد، پس از انتخاب گزینه مورد نظر روی مرحله بعد کلیک کنید تا سوالات بعدی را ببینید.